Squid helpers

Authentication
Protocol
Scheme
Control SystemSquid Version
basicdb v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicgetpwnam v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicldap v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicncsa v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicpam v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicpop3 v7   v6   v5   v4   3.5  
basicradius v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
basicsasl v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicsspi v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
digestfile v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
negotiatekerberos v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
negotiatesspi v7   v6   v5  
ntlmsspi v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
basicmsnt multi domain 3.5  
Access Controls
ChecksControl SystemSquid Version
groupad v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
delayerv7   v6   v5   v4   3.5  
useripedirectory v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
useripfile v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
groupkerberos ldap v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
groupkerberos sid v7   v6   v5  
groupldap v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
grouplm v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
sessionv7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
sessionsql v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3  
quotatime v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3  
groupunix v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
groupwbinfo v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2  
URL mangling
InterfaceData SourceSquid Version
storeid rewritefile v7   v6   v5   v4   3.5   3.4  
url rewritelfs v7   v6   v5   v4  
Logging Daemons
Data StorageSquid Version
logdb v7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3  
TLS X.509 Certificate management
ActionData Storage / SourceSquid Version
certverifyfake v7   v6   v5  
certgenfile 3.5   3.4   3.3   3.2  
Other Manuals
cachemgrv7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
helperv7   v6   v5  
squidv7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1   3.0   2.x  
squidclientv7   v6   v5   v4   3.5   3.4   3.3   3.2   3.1  
purgev6   v5  

 

Introduction

Documentation

Support

Miscellaneous

Web Site Translations

Mirrors